A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Konkurs na recenzję ze spektaklu „Manru” I. J. Paderewskiego

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie na recenzje ze spektaklu „Manru” I. J. Paderewskiego w reż. Laco Adamika, który zostanie zaprezentowany na naszej scenie 16, 17, 18 i 20 listopada br. Chcemy zachęcić naszych widzów, a w szczególności osoby młode, do podzielenia się z nami swoimi refleksjami i przemyśleniami na temat tego premierowego przedstawienia.

„Manru” to jedyna opera I. J. Paderewskiego – wybitnego pianisty, kompozytora oraz polityka i męża stanu, który wpłynął na bieg historii naszego kraju. To przede wszystkim opowieść o nieszczęśliwej miłości, której towarzyszą wątki związane z brakiem tolerancji i różnicami klasowymi. Jak odniesie się do nich reż. Laco Adamik w rzeczywistości napięć, rosnącej nietolerancji i tendencji nacjonalistycznych? Warto przekonać się o tym podczas spektaklu w Operze Krakowskiej. Mamy nadzieję, że to doświadczenie artystyczne posłuży jako pretekst do przemyśleń nad kondycją człowieka oraz współczesności. 

Konkurs kierujemy do osób powyżej 13 roku życia. Teksty o długości 2,5 – 3,5 tys. znaków ze spacjami prosimy przesyłać na adres marketing@opera.krakow.pl  w terminie do 25 listopada br. Główną nagrodą w konkursie jest filiżanka Opery Krakowskiej z prestiżowej kolekcji Fabryki Porcelany AS Ćmielów oraz podwójne zaproszenie na wybrany spektakl naszego teatru. Wyróżnione prace uhonorujemy także podwójnymi zaproszeniami na wybrany spektakl oraz wydawnictwami Opery Krakowskiej, a wszystkie nagrodzone recenzje opublikujemy na stronie internetowej Opery. Ponadto pierwsze dziesięć osób, które prześle recenzje otrzyma pakiet gadżetów Opery Krakowskiej. Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.


REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ SPEKTAKLU „MANRU” I. J. PADEREWSKIEGO W OPERZE KRAKOWSKIEJ:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin dotyczy konkursu na recenzje ze spektaklu Opery Krakowskiej „Manru” I. J. Paderewskiego, zwanego dalej „Konkursem”.

1.2. Organizatorem Konkursu jest „Opera Krakowska” w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, zwana dalej „Organizatorem”.

1.3. Misją Konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat opery I. J. Paderewskiego oraz promocja spektakli operowych.

1.4. Konkurs odbywa się w terminie od 16 listopada do 25 listopada 2018 r.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.4. niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.opera.krakow.pl.


2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 13 roku życia. 

2.2. W Konkursie nie mogą barć udziału pracownicy Opery Krakowskiej i osoby współpracujące z Operą Krakowską na podstawie umów. 

2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, a także nazwy szkoły/uczelni w przypadku uczniów/studentów, jest dobrowolne.

2.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


3. ZASADY KONKURSU

3.1. Przedmiotem konkursu jest napisanie recenzji, zwanej dalej „Utworem”, ze spektaklu „Manru” I. J. Paderewskiego w reż. Laco Adamika, wystawianego w Operze Krakowskiej w dniach: 16, 17, 18 i 20.11.2018 r.

3.2. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden Utwór.

3.3. Prace należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: marketing@opera.krakow.pl. 

3.4. Wymagania techniczne dotyczące przesyłanych tekstów: recenzja powinna mieć nie mniej niż 2,5 tys. i nie więcej niż 3,5 tys. znaków ze spacjami.

3.5. Organizator ma prawo zdyskwalifikować prace niespełniające warunków zawartych w punktach 3.2.-3.4.

3.6. Organizator ma prawo wykorzystywać Utwory nadesłane przez Uczestnika wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych.

3.7. Zgłoszenie Utworu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o udzieleniu nieodpłatnej licencji obejmującej wykorzystanie tekstu na takich polach eksploatacji jak wydawanie, rozpowszechnianie oraz odtwarzanie przesłanych recenzji drukiem oraz na stronie internetowej i w mediach społecznościowych dla celów określonych w punkcie 3.6.

3.8. Organizator będzie uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do Utworu w zakresie określonym powyżej w punkcie 3.6.

3.9. Uczestnik, wysyłając pracę, oświadcza, że utwór stanowi w całości dzieło oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania Utworu.

3.10. W przypadku każdego użycia Utworu Organizatorowi będzie przysługiwało prawo wykorzystania przesłanych recenzji w celach informacyjnych i promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika.


4. CZĘŚĆ KONKURSOWA

4.1. Wszystkie recenzje przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu Komisji Konkursowej.

4.2. Oceny recenzji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,

w proponowanym składzie (Organizator zastrzega, że skład może ulec zmianie):

 • Mateusz Borkowski - muzykolog, publicysta i krytyk muzyczny,
 • Beata Ciechanowska – kierownik Działu Marketingu i Organizacji Widowni Opery Krakowskiej,
 • Ewa Bąkowska - specjalista ds. Marketingu i PR,
 • Maria Zimny - koordynator ds. PR,
 • Elżbieta Tosza – sekretarz literacki Opery Krakowskiej

4.3. Kryterium ocen:

 • zawartość merytoryczna – recenzja powinna przekazywać możliwie szczegółowo wrażenia jej Autora po obejrzeniu spektaklu
 • walory językowe
 • umiejętność przekazania własnej opinii, przemyśleń oraz emocji

4.4. Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa.

4.5. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 26.11 – 29.11.2018 r. 

4.6. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Organizatora www.opera.krakow.pl nastąpi 30.11.2018 r.

4.7. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych w punkcie 4. niniejszego regulaminu.

4.8 Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko, a w przypadku uczniów/studentów także nazwa szkoły/uczelni, mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.opera.krakow.pl oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.


5. NAGRODY

5.1. Przewiduje się następujące nagrody:

 • Grand Prix w postaci filiżanki Opery Krakowskiej z certyfikowanej kolekcji Fabryki Porcelany AS Ćmielów i podwójnego zaproszenia na wybrany spektakl w sezonie artystycznym 2018/19,
 • trzy nagrody wyróżnienia w postaci podwójnego zaproszenia na wybrany spektakl Opery Krakowskiej w sezonie artystycznym 2018/19,
 • utwory, które otrzymały Grand Prix oraz wyróżnienia zostaną opublikowane na stronie internetowej Opery Krakowskiej www.opera.krakow.pl.

5.2. Pierwsze 10 osób, które prześle recenzję otrzyma pakiet gadżetów Opery Krakowskiej.

 
6. ODBIÓR NAGRÓD 

6.1. Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo ze zwycięzcą i wyróżnionymi w Konkursie osobami w celu poinformowania ich o wygranej.

6.2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zobowiązują się do odbioru nagrody w siedzibie Opery Krakowskiej.

 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.2. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.opera.krakow.pl.

7.3. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

7.4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator.