A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Regulamin konkursu "Muzyka i magia"

23.10.2015

organizowanego w ramach spektaklu rodzinnego „Muzyka i magia”

 

1. Organizator i czas trwania 

1.1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej „Konkursem" jest Opera Krakowska z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków.
1.2. Konkurs każdorazowo odbywa się od dnia prezentacji spektaklu „Muzyka i magia” w Operze Krakowskiej i obowiązuje jeszcze dwa dni po terminie danego spektaklu. 
1.3. Konkurs odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu i jest prowadzony w sezonie artystycznym 2019/2020.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która prześle na adres e-mail: marketing@opera.krakow.pl prawidłowe hasło krzyżówki, zamieszczonej na łamach programu spektaklu „Muzyka i magia” w terminie do dwóch dni od daty prezentacji spektaklu w Operze Krakowskiej.
2.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Opery Krakowskiej i ich najbliższa rodzina.
2.3. Jedna osoba może wysłać tylko jeden raz hasło krzyżówki. W przypadku stwierdzenia wysłania przez jedną osobę więcej niż jednego maila z hasłem krzyżówki, wszystkie maile wysłane przez tą osobę zostaną unieważnione.

3. Zasady przeprowadzenia Konkursu

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien prawidłowo wypełnić krzyżówkę, a otrzymane hasło wysłać na adres e-mail: marketing@opera.krakow.pl w terminie do dwóch dni od daty prezentacji spektaklu „Muzyka i magia”.
3.2. Każdy wysłany mail z hasłem krzyżówki stanowi jedno zgłoszenie do udziału w konkursie. 
3.3.Wybór laureata konkursu nastąpi w trzecim dniu od daty danego spektaklu, w obecności trzech osób stanowiących komisję konkursu.
3.4.Prawidłowość losowania zostanie stwierdzona protokołem podpisanym przez członków komisji nadzorującej przebieg Konkursu powołanej przez Organizatora. 
3.5.Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. Nagrody

4.1. Nagrodami w konkursie jest 1 podwójne zaproszenie na spektakl Opery Krakowskiej, oraz książka dla dziecka.  Tytuł spektaklu oraz jego termin zostanie ustalony przez Strony w  trybie roboczym.

5. Odbiór i wykorzystanie nagrody 

5.1. Opera Krakowska skontaktuje się mailowo z osobą, która wygrała podwójne zaproszenie i książkę. Nagrody będą do odebrania w Kasie Opery Krakowskiej, ul. Lubicz 48, w godzinach jej pracy.
5.2. Zwycięzca powinien z min. jednodniowym wyprzedzeniem poinformować o dacie planowanego odbioru nagrody, na adres e-mail z którego otrzymali informację o nagrodzie. 
5.3. Nieodebrana przez Zwycięzcę nagroda, przed upływem jej ważności określonej w pkt. 5.2, pozostają własnością Opery Krakowskiej. 
5.4. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w Kasie Opery Krakowskiej i na stronie internetowej Opery Krakowskiej, w dziale REPERTUAR/SPEKTAKLE przy opisie przedstawienia „Muzyka i magia”.
6.2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 
6.3. Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
6.5. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz we właściwych przepisach prawa. 
6.6. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.