A A A
normalny kontrast | duży kontrast

OFERTA | SESJE FOTOGRAFICZNE

 

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania sesji fotograficznej w Operze Krakowskiej. Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady udostępnienia przestrzeni Opery Krakowskiej - na terenie  Opery w celu przeprowadzenia prywatnych i komercyjnych sesji zdjęciowych nie związanych z działalnością Opery.

§2
REALIZACJA SESJI ZDJĘCIOWYCH

1. Zapytania dot. możliwości udostępnienia przestrzeni Opery na wykonanie sesji zdjęciowej należy kierować na adres e-mail: sekretariat@opera.krakow.pl .
2. Realizacja sesji zdjęciowych możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, lub w innych terminach i godzinach ustalonych z Operą.
3. W sytuacji niemożności skoordynowania terminów wykonania sesji zdjęciowej z bieżącą działalnością artystyczną Opery, dopuszcza się możliwość odmowy wykonania sesji zdjęciowej.

§3
KATEGORIE CENOWE SESJI ZDJĘCIOWYCH

1. Udostępnienie przestrzeni Opery Krakowskiej celem wykonania sesji zdjęciowych podlega opłacie i wynosi:

  • Kategoria A – dla osób prywatnych; zdjęcia  okolicznościowe (np. sesje ślubne, do portfolio, i in.)
    Kwota – 150,00 zł brutto za pierwsze dwie godziny sesji zdjęciowej. Każda kolejna rozpoczęta godzina sesji podlega opłacie 50,00 zł brutto. 

Wykonane zdjęcia nie mogą być wykorzystane w sposób komercyjny (np. ich publikacja w pismach, internecie i innnych).

  • Kategoria B – dla firm, agencji artystycznych, i in.; zdjęcia wykorzystane w celach komercyjnych, do promocji własnej działalności,  etc.
    Kwota -  od 300,00 zł brutto  za każdą rozpoczętą godzinę – kwota każdorazowo ustalana przez Dyrektora Opery na podstawie określonego przeznaczenia wykonywanych zdjęć, pól eksploatacji, etc.

3. W szczególnych sytuacjach, Dyrekcja  Opery zastrzega sobie prawo do ustalenia innych niż wyżej wymienionych warunków płatności.

§4
REZERWACJA TERMINU, PŁATNOŚĆ

1. W celu dokonania rezerwacji terminu wykonania sesji zdjęciowej należy przesyłać drogą mailową  zgłoszenie na wskazany w paragrafie 2, ust. 1  adres e-mail, w którym prosimy podać: imię i nazwisko, proponowany termin i godziny realizacji sesji, ilość osób oraz telefon kontaktowy.
2. Płatność za realizację sesji zdjęciowej o której mowa w paragrafie 3, ust. 1 , należy dokonać w Kasie Opery lub przelewem na rachunek bankowy Opery: 46 1020 2892 0000 5902 0564 8078 (w tytule przelewu należy podać: nazwisko osoby, datę realizacji sesji wraz z dopiskiem SESJA ZDJĘCIOWA) najpóźniej 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem sesji. 
3. Każda kolejna nie opłacona wcześniej, a rozpoczęta godzina sesji podlega dodatkowej opłacie, którą należy uregulować po zakończonej sesji w Kasie Opery.

§5
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD ZAMÓWIENIA

1. Podmiot realizujący sesję ma prawo odstąpić od zamówienia w terminie najpóźniej 3 dni roboczych przed terminem realizacji sesji zdjęciowej.

2. Warunkiem odstąpienia od realizacji sesji zdjęciowej i zwrotu dokonanej płatności jest poinformowanie o tej sytuacji Opery, wysyłając informację na e-mail wskazany w §2, ust. 1.

3. W przypadku niepoinformowania Opery o rezygnacji z sesji fotograficznej 3 dni robocze przed jej planowaną realizacją, Opera ma prawo do zatrzymania dokonanej wpłaty.

§6
INFORAMCJE DODATKOWE

1. Podmiot realizujący sesję fotograficzną w Operze Krakowskiej zobowiązany jest do:

  • Zapoznania się i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Opery Krakowskiej z dnia 14.01.2011 roku obowiązujących w budynku Opery (dokumentacja dostępna do bezpośredniego korzystania na portierni Opery Krakowskiej).

  • Użytkowania pomieszczeń Opery zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do usunięcia wszelkich odpadów i śmieci powstałych w związku z realizacją sesji zdjęciowej. 

2. Podmiot realizujący sesję fotograficzną w Operze Krakowskiej ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników sesji zdjęciowej i ich bezpieczeństwo, a także zobowiązuje się do zapewnienia, by uczestnicy sesji zdjęciowej przebywali i korzystali wyłącznie z pomieszczeń, zgodnie z informacjami otrzymanymi od osoby nadzorującej sesję fotograficzną.
3. Podmiot realizujący sesję zdjęciową ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w związku z nieprawidłowym użytkowaniem pomieszczeń Opery Krakowskiej, a także wyrządzonych przez uczestników sesji zdjęciowej odbywających się na terenie udostępnionym przez Operę, podczas przygotowania i realizacji sesji zdjęciowej, a także przez firmy działające na zlecenie i w imieniu podmiotu reagującego sesję zdjęciową.
4. Podmiot realizujący sesję zdjęciową zobowiązuje się naprawić na swój koszt wszystkie szkody, jakie zostały wyrządzone przez uczestników w trakcie trwania sesji fotograficznej, w terminie uzgodnionym z Operą.  W razie nie wywiązania się z obowiązku naprawienia szkody Opera będzie żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.