A A A
normalny kontrast | duży kontrast

OFERTA | SESJE FOTOGRAFICZNE i NAGRANIA WIDEO

 

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania sesji fotograficznej lub / i nagrania wideo w Operze Krakowskiej. Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady udostępnienia przestrzeni Opery Krakowskiej (wewnątrz budynku oraz przed gmachem teatru) w celu przeprowadzenia prywatnych i komercyjnych sesji zdjęciowych lub nagrań wideo nie związanych z działalnością Opery.

§2
REALIZACJA SESJI ZDJĘCIOWYCH

1. Zapytania dot. możliwości udostępnienia przestrzeni Opery na wykonanie sesji zdjęciowej lub nagrania wideo należy kierować na adres e-mail: sekretariat@opera.krakow.pl .
2. Realizacja sesji zdjęciowych i nagrań wideo możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, lub w innych terminach i godzinach ustalonych z Operą.
3. W sytuacji niemożności skoordynowania terminów wykonania sesji zdjęciowej lub nagrania wideo z bieżącą działalnością artystyczną Opery, dopuszcza się możliwość odmowy wykonania sesji zdjęciowej lub nagrania.

§3
KATEGORIE CENOWE SESJI ZDJĘCIOWYCH

1. Udostępnienie przestrzeni Opery Krakowskiej celem wykonania sesji zdjęciowych lub nagrania wideo podlega opłacie i wynosi:

  • Kategoria A – dla osób prywatnych; zdjęcia okolicznościowe lub klipy wideo  (np. sesje ślubne, do portfolio, i in.)
    Kwota – 150,00 zł brutto za pierwsze dwie godziny sesji zdjęciowej lub nagrania. Każda kolejna rozpoczęta godzina sesji podlega opłacie 50,00 zł brutto. 

Wykonane w tej kategorii zdjęcia oraz nagrania nie mogą być wykorzystane w sposób komercyjny (np. ich publikacja w pismach, internecie i innnych).

  • Kategoria B – dla firm, agencji artystycznych, i in.; zdjęcia oraz materiały wideo wykorzystane w celach komercyjnych, do promocji własnej działalności,  etc.
    Kwota -  od 300,00 zł brutto  za każdą rozpoczętą godzinę – kwota każdorazowo ustalana przez Dyrektora Opery na podstawie określonego przeznaczenia wykonywanych zdjęć i nagrań, pól eksploatacji, etc.

3. W szczególnych sytuacjach, Dyrekcja Opery zastrzega sobie prawo do ustalenia innych niż wyżej wymienionych warunków płatności.

§4
REZERWACJA TERMINU, PŁATNOŚĆ

1. W celu dokonania rezerwacji terminu wykonania sesji zdjęciowej lub nagrania wideo należy przesyłać drogą mailową  zgłoszenie na wskazany w paragrafie 2, ust. 1  adres e-mail, w którym prosimy podać: imię i nazwisko, proponowany termin i godziny realizacji sesji, ilość osób oraz telefon kontaktowy.
2. Płatność za realizację sesji zdjęciowej lub nagrania wideo, o których mowa w paragrafie 3, ust. 1 , należy dokonać w Kasie Opery lub przelewem na rachunek bankowy Opery: 46 1020 2892 0000 5902 0564 8078 (w tytule przelewu należy podać: nazwisko osoby, datę realizacji sesji wraz z dopiskiem SESJA ZDJĘCIOWA / NAGRANIE WIDEO) najpóźniej 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem sesji. 
3. Każda kolejna nie opłacona wcześniej, a rozpoczęta godzina sesji lub nagrania wideo podlega dodatkowej opłacie, którą należy uregulować po zakończonej sesji w Kasie Opery.

§5
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD ZAMÓWIENIA

1. Podmiot realizujący sesję lub nagranie ma prawo odstąpić od zamówienia w terminie najpóźniej 3 dni roboczych przed terminem realizacji sesji zdjęciowej lub nagrania wideo.

2. Warunkiem odstąpienia od realizacji sesji zdjęciowej lub nagrania wideo i zwrotu dokonanej płatności jest poinformowanie o tej sytuacji Opery, wysyłając informację na e-mail wskazany w §2, ust. 1.

3. W przypadku niepoinformowania Opery o rezygnacji z sesji fotograficznej lub nagrania wideo 3 dni robocze przed ich planowaną realizacją, Opera ma prawo do zatrzymania dokonanej wpłaty.

§6
INFORAMCJE DODATKOWE

1. Podmiot realizujący sesję fotograficzną lub nagrania wideo w Operze Krakowskiej zobowiązany jest do:

  • Zapoznania się i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Opery Krakowskiej z dnia 14.01.2011 roku obowiązujących w budynku Opery (dokumentacja dostępna do bezpośredniego korzystania na portierni Opery Krakowskiej).

  • Użytkowania przestrzeni Opery (wewnątrz i na zewnątrz gmachu) zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do usunięcia wszelkich odpadów i śmieci powstałych w związku z realizacją sesji zdjęciowej lub nagrania wideo. 

2. Podmiot realizujący sesję fotograficzną lub nagranie wideo w Operze Krakowskiej ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników sesji zdjęciowej ilub nagrania i ich bezpieczeństwo, a także zobowiązuje się do zapewnienia, by uczestnicy sesji zdjęciowej lub nagrania przebywali i korzystali wyłącznie z pomieszczeń, zgodnie z informacjami otrzymanymi od osoby nadzorującej sesję fotograficzną lub nagranie.
3. Podmiot realizujący sesję zdjęciową lub nagranie wideo ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w związku z nieprawidłowym użytkowaniem pomieszczeń Opery Krakowskiej, a także wyrządzonych przez uczestników sesji zdjęciowej lub nagrania odbywających się na terenie udostępnionym przez Operę, podczas przygotowania i realizacji sesji zdjęciowej lub nagrania wideo, a także przez firmy działające na zlecenie i w imieniu podmiotu reagującego sesję zdjęciową lub nagranie wideo.
4. Podmiot realizujący sesję zdjęciową lub nagranie zobowiązuje się naprawić na swój koszt wszystkie szkody, jakie zostały wyrządzone przez uczestników w trakcie trwania sesji fotograficznej lub nagranie wideo, w terminie uzgodnionym z Operą.  W razie nie wywiązania się z obowiązku naprawienia szkody Opera będzie żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.