A A A
normalny kontrast | duży kontrast

AUDYCJA DO ZESPOŁU BALETU OPERY KRAKOWSKIEJ

8.07.2020

Opera Krakowska zaprasza tancerki i tancerzy na audycję do Zespołu Baletu.

Planowany termin audycji: 28 sierpnia 2020 r., godz. 10.00 w sali baletowej przy ul. św. Tomasza 37 w Krakowie.

Wymagana znajomość techniki tańca klasycznego i współczesnego.

Audycja obejmuje uczestniczenie w lekcji tańca klasycznego oraz prezentację wariacji, etiudy lub dowolnego układu choreograficznego w technice tańca klasycznego lub współczesnego.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres Opery Krakowskiej ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków lub na adres e-mail: baletopera@op.pl lub sekretariat@opera.krakow.pl:

 

1. Pełnego CV zawierającego: datę urodzenia, adres i adres e-mail, wzrost oraz wagę, informacje o wykształceniu baletowym (dyplom ukończenia szkoły baletowej) i ważniejsze osobiste osiągnięcia w zawodzie;

2. Zdjęcie portretowe i baletowe;

3. Nagranie wideo z wariacją albo pas de deux z repertuaru klasycznego (linki You Tube, Vimeo itp.).

 

Prosimy o przysyłanie fotografii i filmów wideo wykonanych w ciągu ostatniego roku.

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia nadesłane do 15 sierpnia 2020 roku.

Opera Krakowska zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Tancerze zakwalifikowani do udziału w audycjach zostaną powiadomieni droga mailową.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej  termin i godzina audycji mogą ulec zmianie, o czym wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową. Opera nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i noclegu. W przesłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 19.09.2019 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych w Operze Krakowskiej (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych osobowych; tekst jednolity: DZ.U. 2016 r., poz. 922). W przypadku zainteresowania tylko bieżącą ofertą tekst wytłuszczony może zostać pominięty, a niewykorzystane CV zostanie zniszczone po zakończonym procesie rekrutacji”.
„Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy  z dnia 21.01.2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 123 tj.)o o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
Równocześnie informujemy, iż:
1.    Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl
2.    Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego.
3.    Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
4.    Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5.    Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego  w pkt 2.
6.    Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.    Przysługuje Pani/panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
9.    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10.   Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.