A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Opera Krakowska zatrudni osobę na stanowisko ds. organizacyjno-prawnych/zamówień publicznych

13.12.2019

Opera Krakowska zatrudni osobę na stanowisko ds. organizacyjno-prawnych/zamówień publicznych.


Wymagania 
niezbędne:

 1. Wykształcenie prawnicze lub administracyjne  lub z zakresu zamówień publicznych.
 2. Doświadczenie zawodowe w obsłudze zamówień publicznych po stronie zamawiającego.
 3. Znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji i zastosowania do wykonywanych zadań.
 4. Umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji, pozwalającej na przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych.


Wymagania dodatkowe:

 1. Biegła obsługa komputera, znajomość programów użytkowych.
 2. Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia.
 3. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 4. Dyspozycyjność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.


Do podstawowych zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. organizacyjno-prawnych/zamówień publicznych: 

 1. Przeprowadzanie czynności proceduralnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
 2. Współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, w zakresie prawidłowego planowania, przygotowania dokumentacji niezbędnych do udzielenia zamówień publicznych.
 3. Kompletowanie dokumentacji do zamówień publicznych.
 4. Monitorowanie zaangażowanych wydatków budżetowych i uzgadnianie z merytoryczną komórką organizacyjną opery  wydatków budżetowych na zamówienia publiczne.
 5. Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 6. Bieżące monitorowanie wykonywanych przedsięwzięć i zawieranych umów w zakresie ich zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych.
 7. Prowadzenie rejestrów postępowań w sprawach zamówień publicznych.
 8. Opracowywanie planów i sprawozdanych z zakresu zamówień publicznych.

 
Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.

Składana aplikacja powinna być podpisana i opatrzona klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych”.

Jeśli wyraża Pani / Pan również zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych to prosimy o dopisanie w CV dodatkowo następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Operę Krakowską”.


Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne wraz z adnotacją „Nabór na stanowisko ds. organizacyjno-prawnych/zamówień publicznych” można dostarczyć osobiście -  składając je w sekretariacie Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, drogą korespondencyjną na podany adres Opery lub mailem: sekretariat@opera.krakow.pl - w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Opera zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z  wybranymi osobami.


Równocześnie informujemy, iż:
  

 1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl).
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
 4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.