A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Opera Krakowska zatrudni osobę na stanowisko: Koordynator Public Relations

31.07.2020

Opera Krakowska zatrudni osobę na stanowisko: Koordynator Public Relations.

 

Zakres zadań:

1. Pisanie tekstów m.in. na stronę internetową i na potrzeby kanałów social media; kreatywne prowadzenie fanpage’a Facebookowego, konta Instagramowego oraz kanału YouTube Opery Krakowskiej.
2. Opieka nad realizacją i wysyłką newslettera Opery.
3. Przygotowywanie treści informacji prasowych dla mediów, tworzenie mailingów.
4. Udział w planowaniu oraz wsparcie realizacji kampanii promocyjno-reklamowych (prasa, radio, internet, telewizja).
5. Udział w organizacji konferencji prasowych i wydarzeń specjalnych.
6. Koordynowanie przygotowania reportaży, filmów reklamowych, spotów, itp.
7. Koordynacja i realizacja niestandardowych projektów / eventów, działań ambient marketingowych.

Wymagania:

1. Wiedza o operze, muzyce, teatrze, zorientowanie w bieżących wydarzeniach kulturalnych Krakowa i okolic.
2. Biegłość w pisaniu (tzw. „lekkie pióro”) i znajomość zasad redakcji tekstu, wysoka kompetencja językowa.
3. Dobra, najlepiej podparta doświadczeniem, znajomość kanałów social media: Facebook, Instagram, YouTube.
4. Umiejętość planowania kampanii marketingowych, kreatywne, nieszablonowe myślenie.
5. Dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego.
6. Rozwinięte umiejętności interpersonalne.
7. Wysoka kultura osobista.
8. Wykształcenie wyższe.

Dodatkowe atuty:

1. Doświadczenie w obszarze komunikacji z mediami, promocji oraz Public Relations w sektorze kultury lub w branży wydawniczej.
2. Doświadczenie publicystyczne (pisanie recenzji, tekstów programowych, relacji z wydarzeń kulturalnych).
3. Znajomość dowolnego oprogramowania do tworzenia lub obróbki graficznej (Canva, Gimp, Photoshop) – w stopniu pozwalającym na tworzenie prostych grafik webowych.

Oferujemy:

1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.
2. Służbowy telefon, laptop, aparat fotograficzny oraz kamera do dyspozycji.
3. Zadaniowy czas pracy.
4. Praca w prestiżowej instytucji kultury.
5. Udział w organizowanych przez Operę Krakowską wydarzeniach.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. CV.

Składana aplikacja powinna być podpisana i opatrzona klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych”.

Jeśli wyraża Pani / Pan również zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych to prosimy o dopisanie w CV dodatkowo następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Operę Krakowską”.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne wraz z adnotacją „Nabór na  stanowisko – Koordynator Public Relations” można dostarczyć osobiście -  składając je w sekretariacie Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, drogą korespondencyjną na podany adres Opery lub mailem: opera@opera.krakow.pl w terminie do 4 września 2020 r.

Opera zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z  wybranymi osobami. Kandydaci o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: +48 12 296 62 67.

Równocześnie informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).
6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
9. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.