A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Opera Krakowska zatrudni osobę na stanowisko Koordynatora Public Relations

Opera Krakowska zatrudni osobę na stanowisko Koordynatora Public Relations.


Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe – (preferowane kierunki Dziennikarstwo, Zarządzanie, Reklama oraz wykształcenie muzyczne będzie dodatkowym atutem).
 2. Min. roczne doświadczenie zawodowe w obszarze komunikacji z mediami lub Public Relations.
 3. Umiejętność sprawnego pisania tekstów tzw.”lekkie pióro”.
 4. Bardzo dobra, najlepiej podparta doświadczeniem, znajomość kanałów komunikacji social media: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter.
 5. Wiedza z zakresu planowania kampanii w social media.
 6. Znajomość narzędzi analitycznych.
 7. Dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego.
 8. bardzo dobra znajomość MS Office.
 9. Umiejętność pracy pod presją czasu, dynamika i kreatywność.
 10. Doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 11.  Wysoka kultura osobista.


Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku Koordynatora Public Relations należeć będzie:

 1. Kreowanie i realizacja strategii Public Relations i komunikacji społecznej, służącej kształtowaniu i utrzymaniu pozytywnego wizerunku instytucji;
 2. Realizacja działań w zakresie Public Relations, ze szczególnym uwzględnieniem grup docelowych, doboru środków oddziaływania na opinię publiczną i technik informacyjnych;
 3. Nawiązanie i utrzymanie kontaktów z mediami i podmiotami opiniotwórczymi;
 4. Redagowanie tekstów dla potrzeb instytucji (w szczególności: komunikaty prasowe, podstawowe materiały wydawnicze, strona internetowa, prezentacje, informacje pracownicze);
 5. Pozyskiwanie patronów medialnych;
 6. Organizacja konferencji prasowych, eventów prowadzenie prezentacji projektów z zakresu Public Relations;
 7. Monitorowanie treści w mediach, w tym mediach społecznościowych 
 8. Planowanie i realizacja działań w mediach społecznościowych
 9. Dbanie o pozytywny wizerunek Opery w Internecie
 10. Tworzenie i publikowanie treści w mediach społecznościowych m.in. facebook
 11. Uczestniczenie w tworzeniu strategii social media 
 12. Udział w przygotowywaniu akcji  promocyjnych
 13. Sprawne udzielanie odpowiedzi na wszystkie wiadomości (komentarze, zapytania i inne) w social media.

 
Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.
 2. Możliwość pracy w prestiżowej instytucji kultury.
 3. Udział w organizowanych przez Operę Krakowską wydarzeniach.

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.

Składana aplikacja powinna być podpisana i opatrzona klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych”.

Jeśli wyraża Pani / Pan również zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych to prosimy o dopisanie w CV dodatkowo następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Operę Krakowską”.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne wraz z adnotacją „Nabór na  stanowisko – Koordynator Public Relations” można dostarczyć osobiście -  składając je w sekretariacie Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, drogą korespondencyjną na podany adres Opery lub mailem: opera@opera.krakow.pl - w terminie do 14 grudnia 2018 r.

Opera zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z  wybranymi osobami.
Kandydaci o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie. 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 12 296 62 67.


Równocześnie informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl).
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Panazgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
 4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
 9. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.