A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Opera Krakowska zatrudni Panią Sprzątającą

7.08.2019


Opera Krakowska zatrudni Panią Sprzątającą, w pełnym wymiarze czasu pracy.


Zakres Czynności:

 1. Stanowisko służbowe: sprzątająca.
 2. Podlega bezpośrednio: Kierownikowi Sekcji Porządkowej.

 
Obowiązki:

 1. Sprząta wyznaczony rejon (odkurza, myje, pastuje, froteruje, myje okna i drzwi).
 2. Codziennie zmywa odpowiednimi preparatami podłogę baletową.
 3. Zgłasza swojemu zwierzchnikowi stwierdzone uszkodzenia (luster, umywalek, mebli, ścian, itp.).
 4. Przestrzega zasad BHP i przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonego.
 5. Odpowiada za racjonalną i oszczędną gospodarkę środkami utrzymania czystości oraz za powierzony sprzęt.


Składana aplikacja powinna być podpisana i opatrzona klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych”.


Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie Opery Krakowskiej (ul. Lubicz 48) lub mailem kadry@opera.krakow.pl w terminie do 14.08.2019 r.

Opera zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z  wybranymi osobami.

 

Równocześnie informujemy, iż: 

 1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl).
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
 4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.