A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Opera Krakowska zatrudni pracownika ds. administracyjno-ekonomicznych

13.11.2019

Opera Krakowska zatrudni pracownika ds. administracyjno-ekonomicznych.


Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe lub  średnie i co najmniej trzyletnia praktyka na podobnym stanowisku pracy.
 2. Znajomość przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 3. Znajomość zagadnień w zakresie budżetowania i rozliczania projektów.
 4. Podstawowa znajomość procesu inwestycyjnego.
 5. Obsługa aplikacji biurowych.
 6. Umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, dokładność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków.
 7. Mile widziane - doświadczenie pracy w instytucji kultury, doświadczenie w przygotowaniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych i pozainwestycyjnych.

Warunki zatrudnienia: 

Umowa o pracę, wymiar etatu:  ½ - 1.

 
Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.

Składana aplikacja powinna być podpisana i opatrzona klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych”.

Jeśli wyraża Pani / Pan również zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych to prosimy o dopisanie w CV dodatkowo następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Operę Krakowską”.


Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne wraz z adnotacją „Nabór na pracownika ds. administracyjno-ekonomicznych” można dostarczyć osobiście -  składając je w sekretariacie Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, drogą korespondencyjną na podany adres Opery lub mailem: sekretariat@opera.krakow.pl - w terminie do 30 listopada 2019 r.

Opera zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z  wybranymi osobami.

Równocześnie informujemy, iż:  

 1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl).
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
 4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.