A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Przesłuchanie na stanowisko PIANISTY KOREPETYTORA SOLISTÓW – AKOMPANIATORA

25.07.2019


Opera Krakowska zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko:


PIANISTA KOREPETYTOR SOLISTÓW – AKOMPANIATOR


Termin przesłuchania: zostanie wyznaczony indywidualnie

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 sierpnia 2019 r.

Miejsce przesłuchania: Opera Krakowska w Krakowie, ul. Lubicz 48, 31-540 Kraków


Kandydatów  dysponujących odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym prosimy  o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: e.piotrowicz@opera.krakow.pl z dopiskiem „Przesłuchania na stanowisko akompaniator-korepetytor”.

Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata z opisem przebiegu kariery zawodowej oraz danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego, a także opcjonalnie list motywacyjny.

Dyrekcja Opery Krakowskiej informuje uprzejmie, iż skontaktuje się tylko z wybranymi Kandydatami.

Opera nie zapewnia Kandydatom zwrotu kosztów podróży i noclegu.


Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.

Dyrekcja Opery Krakowskiej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji , gdy żaden z Kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań, a także prawo do odwołania przesłuchania bez podania przyczyny.


Program przesłuchania (gra z wyciągu fortepianowego + śpiew)

 1. W. A. Mozart -  „Wesele Figara” – finał II aktu
 2. G. Puccini – „Cyganeria”, II akt
 3. Czytanie nut a vista

Szczegółowe informacje: Dział Koordynacji, tel. (12) 2966232, (12) 2966233.


Kandydaci, którzy wyrażą zgodę, aby ich CV mogło być wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, proszeni są o zaznaczenie tego faktu dokonując wpisu: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych w Operze Krakowskiej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.2016 r., poz. 922).

W przypadku zainteresowania tylko bieżącą ofertą tekst wytłuszczony może zostać pominięty,  a niewykorzystane CV zostanie zniszczone po zakończonym procesie rekrutacji.”


Równocześnie informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl).
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Panazgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
 4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.