A A A
normalny kontrast | duży kontrast

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że Opera Krakowska w Krakowie przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji jej zadań statutowych określonych jako współtworzenie i upowszechnianie dorobku polskiej opery narodowej oraz ogólnoświatowej twórczości operowej, operetkowej, baletowej, musicalowej oraz innych form działalności kulturalnej. W szczególności przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w celu zawarcia, wykonania  i rozliczenia umów, obsługi rezerwacji i sprzedaży biletów, prowadzenia działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, wydawniczej i innej związanej z działalnością statutową Opery.INFORMACJE OGÓLNE

dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Operę Krakowską

 1. Administratorem danych osobowych jest Opera Krakowska w Krakowie (dalej Opera), z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) możliwy jest przy użyciu powyższych danych kontaktowych Administratora lub mailowo na adres: odo@opera.krakow.pl
 3. Opera stosuje odpowiednie zabezpieczenia i procedury tak, by przetwarzane dane osobowe były bezpieczne.
 4. Opera zbiera dane wyłącznie w zakresie potrzebnym do zrealizowania założonego, szczegółowego celu.
 5. Dane nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Zebrane dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. Zebrane dane są przetwarzane wyłącznie przez Operę oraz podmioty i osoby działające w imieniu i na rzecz Opery. Odbiorcą przekazanych Operze danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zebrane dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO)*.
 9. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Jednak ich brak może uniemożliwić nam realizację celów, dla których powierzane są nam dane. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, ich podanie ma charakter dobrowolny i w związku z tym ma ona prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, kiedy przesłankę do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zawarta pomiędzy stronami umowa, ich podanie jest niezbędne do realizacji wynikających z nich obowiązków.
 10. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym w treści zgody, w celu realizacji umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi dla Opery lub wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Operze stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) b) lub c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)*. Nasza aktywność realizuje obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej.
 11. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku, kiedy jest to możliwe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych również do ich przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z IOD.
 12. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia, każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Operę Krakowską za pomocą stron www

a.  Pliki cookies i LocalStorage stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie i in.) oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
b.  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c.  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, możliwe jest także automatyczne ich blokowanie.
d.  Strona internetowa Opery może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
e.  Opera wykorzystuje zebrane informacje przy pomocy plików cookies tylko w celach analitycznych i statystycznych. Dzięki nim dowiadujemy się w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po naszej stronie internetowej, które zakładki najczęściej odwiedzają, co bezpośrednio przekłada się też na dalsze usprawnianie i rozwijanie naszego serwisu internetowego.

a.  Newsletter Opery to biuletyn informujący o działalności statutowej Opery, przesyłany drogą elektroniczną tylko tym osobom, które uprzednio wyraziły zgodę na jego otrzymywanie.
b.  Do newslettera Opery można się zapisać wypełniając formularz dostępny pod linkiem: www.opera.krakow.pl/pl/newsletter.
c.  Podane dane (imię, nazwisko i adres e-mail) są wykorzystywane tylko  na potrzeby realizacji wysyłki newslettera.
d.  W przypadku chęci wypisania się z newslettera należy kliknąć w link do tego przeznaczony, każdorazowo zamieszczony w wysyłanych newsletterach lub skontaktować się mailowo z IOD. Swoje dane można również zmieniać / aktualizować.

a.  W celu zakupu biletów, wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie później przesłany e-bilet z QR-kodem.
b.  Powyższe dane są wymagane wyłącznie na potrzeby zrealizowania zamówienia.
c.  Obsługa płatności za bilety zakupione on-line realizowana jest przez serwis dotpay, który w tym zakresie pełni funkcję Administratora danych.

a.  Na  stronach mediów społecznościowych (Facebook, Instagram i YouTube), na których Opera ma swoje profile,  obowiązują zasady prywatności wprowadzone przez  wyżej wymienione media.
b.  Osoby, które śledzą / polubiły profile Opery, nie muszą podawać żadnych dodatkowych danych, oprócz tych, które są już upublicznione na tych portalach.
c.  Powyższe dane wykorzystywane są na potrzeby realizacji działań marketingowych w mediach społecznościowych, w tym m.in. na potrzeby konkursów, w których Zwycięzcy proszeni są o podanie imienia i nazwiska.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
dotyczące zasad monitoringu wizyjnego w Operze Krakowskiej

 REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

 1.  Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Operze Krakowskiej w Krakowie, miejsca instalacji kamer systemu na terenie Opery, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Opera Krakowska w Krakowie  z siedzibą w Krakowie 31-512 przy ul. Lubicz 48.
 3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie infrastruktury Opery Krakowskiej w Krakowie.
 4. Infrastruktura Opery Krakowskiej w Krakowie, która może być objęta monitoringiem wizyjnym:
  a. teren na zewnątrz budynku Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie oraz wewnątrz budynku, gdzie obejmuje: korytarze, klatki schodowe, kasy i powierzchnie dostępne dla osób z zewnątrz, parking wewnętrzny, 
  b. teren na zewnątrz budynku baletu Opery Krakowskiej przy ul. św. Tomasza 37 w Krakowie oraz wewnątrz budynku, gdzie obejmuje: korytarze, klatki schodowe i powierzchnie, dostępne dla osób z zewnątrz,   
  c. teren innych obiektów, w których prowadzona jest działalność podstawowa Opery.
 5. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 6. System monitoringu wizyjnego w Operze Krakowskiej składa się z:
  a. kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków Opery w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
  b. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
  c. monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 7. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 8. Obiekty objęte monitoringiem są oznaczone tabliczkami informacyjnymi z piktogramem kamery. 
 9. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniach Opery, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają upoważnieni pracownicy Opery oraz pracownicy firmy świadczącej usługi obsługi i serwisu urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia zawartej z Operą Krakowską w Krakowie.
 10. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym w przepisach prawa organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. 
 11. Udostępnienie innym zainteresowanym osobom lub podmiotom wglądu do monitoringu może nastąpić na podstawie wniosku zainteresowanej osoby i zgody Dyrektora Opery, tylko w sytuacji, gdy zainteresowana osoba/podmiot wykaże, że jest to uzasadnione ochroną ich praw oraz gdy zapis monitoringu nie będzie naruszał praw i wolności osób trzecich objętych monitoringiem. 
 12. Okres przechowywania danych z monitoringu wynosi maksymalnie 3 mies., a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 13. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków osób fizycznych lub w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 14. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora Opery Krakowskiej w Krakowie z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem. Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48, w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
  Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.
 15. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
 16. Administrator obsługi systemu wizyjnego Opery lub inna osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
  a. numer porządkowy kopii;
  b. okres, którego dotyczy nagranie;
  c. źródło danych, np. kamery na holu;
  d. data wykonania kopii;
  e. dane osoby, która sporządziła kopię.
  Kopia przechowywana jest przez Dział Administracji w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
 17. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
  a. numer porządkowy kopii;
  b. okres, którego dotyczy nagranie;
  c. źródło danych, np. kamera nr …;
  d. data wykonania kopii;
  e. dane osoby, która sporządziła kopię;
  f.  podpis osoby, która sporządziła kopię;
  g. informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 18. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym w przepisach prawa instytucjom, np. Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu. Przedłużenie okresu przechowywania kopii wymaga złożenia kolejnego wniosku (pkt. 13 regulaminu) przez osobę zainteresowaną.
 19. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem tablic informacyjnych przy wejściu do budynków i na stronie internetowej Opery (www.opera.krakow.pl/pl/polityka-prywatnosci) w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 20. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Kraków, 5 listopada 2018 r. 

 


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), (Dz. Urz. UE.L 119 s. 1).