A A A
normalny kontrast | duży kontrast

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że Opera Krakowska w Krakowie przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji jej zadań statutowych określonych jako współtworzenie i upowszechnianie dorobku polskiej opery narodowej oraz ogólnoświatowej twórczości operowej, operetkowej, baletowej, musicalowej oraz innych form działalności kulturalnej. W szczególności przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w celu zawarcia, wykonania  i rozliczenia umów, obsługi rezerwacji i sprzedaży biletów, prowadzenia działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, wydawniczej i innej związanej z działalnością statutową Opery.INFORMACJE OGÓLNE

dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Operę Krakowską

 1. Administratorem danych osobowych jest Opera Krakowska w Krakowie (dalej Opera), z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) możliwy jest przy użyciu powyższych danych kontaktowych Administratora lub mailowo na adres: odo@opera.krakow.pl
 3. Opera stosuje odpowiednie zabezpieczenia i procedury tak, by przetwarzane dane osobowe były bezpieczne.
 4. Opera zbiera dane wyłącznie w zakresie potrzebnym do zrealizowania założonego, szczegółowego celu.
 5. Dane nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Zebrane dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. Zebrane dane są przetwarzane wyłącznie przez Operę oraz podmioty i osoby działające w imieniu i na rzecz Opery. Odbiorcą przekazanych Operze danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zebrane dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO)*.
 9. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Jednak ich brak może uniemożliwić nam realizację celów, dla których powierzane są nam dane. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, ich podanie ma charakter dobrowolny i w związku z tym ma ona prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, kiedy przesłankę do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zawarta pomiędzy stronami umowa, ich podanie jest niezbędne do realizacji wynikających z nich obowiązków.
 10. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym w treści zgody, w celu realizacji umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi dla Opery lub wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Operze stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) b) lub c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)*. Nasza aktywność realizuje obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej.
 11. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku, kiedy jest to możliwe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych również do ich przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z IOD.
 12. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia, każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Operę Krakowską za pomocą stron www

a.  Pliki cookies i LocalStorage stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie i in.) oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
b.  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c.  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, możliwe jest także automatyczne ich blokowanie.
d.  Strona internetowa Opery może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
e.  Opera wykorzystuje zebrane informacje przy pomocy plików cookies tylko w celach analitycznych i statystycznych. Dzięki nim dowiadujemy się w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po naszej stronie internetowej, które zakładki najczęściej odwiedzają, co bezpośrednio przekłada się też na dalsze usprawnianie i rozwijanie naszego serwisu internetowego.

a.  Newsletter Opery to biuletyn informujący o działalności statutowej Opery, przesyłany drogą elektroniczną tylko tym osobom, które uprzednio wyraziły zgodę na jego otrzymywanie.
b.  Do newslettera Opery można się zapisać wypełniając formularz dostępny pod linkiem: www.opera.krakow.pl/pl/newsletter.
c.  Podane dane (imię, nazwisko i adres e-mail) są wykorzystywane tylko  na potrzeby realizacji wysyłki newslettera.
d.  W przypadku chęci wypisania się z newslettera należy kliknąć w link do tego przeznaczony, każdorazowo zamieszczony w wysyłanych newsletterach lub skontaktować się mailowo z IOD. Swoje dane można również zmieniać / aktualizować.

a.  W celu zakupu biletów, wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie później przesłany e-bilet z QR-kodem.
b.  Powyższe dane są wymagane wyłącznie na potrzeby zrealizowania zamówienia.
c.  Obsługa płatności za bilety zakupione on-line realizowana jest przez serwis dotpay, który w tym zakresie pełni funkcję Administratora danych.

a.  Na  stronach mediów społecznościowych (Facebook, Instagram i YouTube), na których Opera ma swoje profile,  obowiązują zasady prywatności wprowadzone przez  wyżej wymienione media.
b.  Osoby, które śledzą / polubiły profile Opery, nie muszą podawać żadnych dodatkowych danych, oprócz tych, które są już upublicznione na tych portalach.
c.  Powyższe dane wykorzystywane są na potrzeby realizacji działań marketingowych w mediach społecznościowych, w tym m.in. na potrzeby konkursów, w których Zwycięzcy proszeni są o podanie imienia i nazwiska.


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), (Dz. Urz. UE.L 119 s. 1).